Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtskytters hjemmeside

Generalforsamling
D. 17/2-2019 kl. 08:00

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Forelæggelse af budget.
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af formand jf. 6.4
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jvf. 6.4
9) Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af
Danske Sortkrudtsskytters
repræsentantskabsmøde.
10) Valg af 2 revisorer.
11) Eventuelt.